Oillan

Otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat IFS HPC (Household and Personal Care Standard).

20.11.2020
fabryka

 

IFS HPC potwierdza najwyższe standardy zarządzania jakością w produkcji kosmetyków i środków higieny osobistej.IFS HPC to standard do audytowania dostawców produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, produktów higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego. Norma została opublikowana w październiku 2009 r. Certyfikat IFS może być przyznany na 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorstwo uzyska minimum 75% punktów. Najlepsze przedsiębiorstwa, które uzyskały podczas audytu wynik ≥ 95% otrzymują certyfikat na poziomie wyższym. Checklista zawiera 221 wymagań w tym 5 kryteriów KO, tzn. wymagań szczególnie istotnych, których niespełnienie skutkuje odjęciem 50% z możliwej ilości punktów, czyli niezaliczeniem audytu. Dotyczą one poniższych standardów:

1.3.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

4.1.3 Specyfikacje produktu

4.15.1 Identyfikowalność

5.8.1 Procedury zarządzania kryzysowego

5.10.2 Działania korygujące.

 

Audyt IFS HPC ocenia, czy poszczególne elementy obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością są udokumentowane, wdrożone, utrzymywane i stale doskonalone.

 Audytor IFS HPC bada następujące elementy:

  • struktura organizacyjna w odniesieniu do odpowiedzialności, władzy, kwalifikacji i opisu stanowiska pracy;

  • udokumentowane procedury i instrukcje dotyczące ich realizacji;

  • kontrola i badania: szczególne wymagania i określone kryteria akceptacji / tolerancji;

  • działania, które należy podjąć w przypadku niezgodności;

  • badanie przyczyn niezgodności oraz wdrażanie działań korygujących;

  • analiza zgodności danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości oraz przegląd wdrażania w praktyce;

  • obsługa, przechowywanie i wyszukiwanie zapisów dotyczących jakości, takich jak dane dotyczące identyfikowalności i nadzoru nad dokumentami.

 

© 2022 Oceanic S.A. Projekt: [ zjednoczenie.com ]

mail: oillan@oillan.eu
Infolinia: 801 555 020

OCEANIC SA
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot